Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen José Gijsbrechts (praktijk Yamuna Shankari)  en de klant dan wel een of meerdere Access Bars, Reiki, voetreflex ontspanningsmassage, chakra’s zuivering, tweelingzielenreading, orakel kaarten leggingen en/of tarot leggingen van José Gijsbrechts (praktijk Yamuna Shankari).

Informatie
De Klant  wordt goed geïnformeerd over de opzet en werkwijze met betrekking tot de  Access Bars, Reiki, voetreflex ontspanningsmassage, zuiveren van chakra’s, tweelingzielenreading, orakel kaarten en tarot leggingen Dit gebeurt middels actuele informatie op de website en via email en/of telefonisch contact met klant.

Gebruik maken van Access Bars, Reiki, voetreflex ontspanningsmassage, zuiveren van chakra’s, tweelingzielen reading, orakelkaarten en tarot leggingen geschiedt op basis van vrijwilligheid en voor eigen verantwoordelijkheid. Door bevestigde aanvraag of geplande afspraak verklaart men zich hiermee akkoord.

Betaling
Alle bedragen zijn inclusief 21% btw

Betaling Access bars, Reiki, voetreflex ontspanningsmassage, orakel kaarten of tarot leggingen in praktijk dient je vooraf te voldoen via een overschrijving of het bedrag contact te betalen direct na de sessie of via een Tikkie. Je ontvangt hiervan ook een factuur.

Betaling Reiki behandeling op afstand, chakra’s zuiveren dien je vooraf te voldoen via een overschrijving. Je ontvangt hiervan een factuur. Na betaling kan de behandeling volgens afspraak gegeven worden of ga ik de chakra’s zuiveren.

Betaling tweelingzielenreading, orakelkaarten of tarot leggingen op mail dien je vooraf te voldoen via een overschrijving. Je ontvangt hiervan een factuur. Na ontvangst van de betaling ga ik de reading/legging maken. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. In de praktijk is geen pin aanwezig.

Voorwaarden bij afspraak.

Afzeggen van afspraken.
Het annuleren van afspraken kan tot 24 uur van te voren kosteloos gebeuren. Annuleert u binnen deze 24 uur, dan wordt 50% van de behandeling in rekening gebracht. Niet of te laat geannuleerde afspraken en vergeten afspraken worden volledig aan u doorberekend.

Te laat komen.
Indien u meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in mijn praktijk komt, mag ik de verloren tijd inkorten op de afspraak/behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Bij meer dan 30 minuten later dan de afgesproken tijd in mijn praktijk aan komen kan José Gijsbrechts (praktijk Yamuna Shankari) de afspraak annuleren en het gehele afgesproken bedrag berekenen.

Aansprakelijkheid  tweelingzielenreading en orakelkaarten en tarot leggingen
José Gijsbrechts (praktijk Yamuna Shankari) neemt de verplichting op zich om, naar beste inzicht en vermogen, de door haar aangeboden readings te doen (geven). Zij is echter niet aansprakelijk voor enige door klant geclaimde schade, waaronder schade die direct of indirect mocht voortvloeien uit, of anderszins verband mocht houden met, het gebruik van tweelingzielenreadings orakel kaarten leggingen, tarot leggingen de inhoud daarvan of de toepassing of het resultaat daarvan. Klant verplicht zich de aanbieder voor mogelijke aanspraken van derden ter zake van zulke schade te vrijwaren. 

Aansprakelijkheid en garanties Access Bars
De aanvrager en/of de ontvanger is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de aanvrager en/of ontvanger en Access Bars practitioner gezamenlijk doorbrengen als daarna.

Access bars sessie geeft geen garantie voor verbetering. Je neemt deel aan het ondergaan van een Access Bars sessie op basis van vrije wil. De aanvrager en/of ontvanger kan geen aanspraak maken op de resultaten uit het advies of de begeleiding vanuit Access Bars sessie.

De Access Bars practitioner is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door het ontvangen van een Access Bars sessie, tenzij je aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld mijnerzijds.

José Gijsbrechts (praktijk Yamuna Shankari) verklaart met nadruk geen arts of medisch specialist te zijn. Bij gebruik van medicatie, overleg dan eerst met arts of specialist alvorens het beginnen met Access Bars.

Inspanningsverplichting
De Access Bars practitioner zal de ontvanger op een integere wijze en naar haar beste vermogen Access Bars sessie geven. Als de Access Bars practitioner het idee heeft dat zij de ontvanger niet verder kan helpen, zal zij de ontvanger aanraden iemand anders te raadplegen. In geval van medische kwesties zal zij de ontvanger altijd doorverwijzen naar een arts of psycholoog.

Bij de uitvoering van de sessie gaat de Access Bars practitioner een inspanningsverplichting aan, maar geen resultaatverplichting, wat wil zeggen dat de Access Bars practitioner geen resultaten kan garanderen.

Reiki
De praktijk zal de reikibehandeling naar beste kunnen uitvoeren. De duur van de behandeling kan variëren en wordt bepaald door de praktijk. Reiki helpt bij de ondersteuning van een genezingsproces, maar kan nooit ter vervanging dienen van een medische behandeling. De praktijk kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijke klachten die ontstaan tijdens of na de reikibehandeling. José Gijsbrechts (Praktijk Yamuna Shankari) behoudt zich te allen tijde het recht voor de tarieven en de algemene voorwaarden te wijzigen.

Aansprakelijkheid Reiki
Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan een Reiki behandeling geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een Reiki behandeling. De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

José Gijsbrechts (praktijk Yamuna Shankari) is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. José Gijsbrechts (praktijk Yamuna Shankari)  is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Gezondheid
Wanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient uw behandelend arts/specialist of uzelf voor aanvang van deelname aan een Reiki behandeling de praktijk hiervan op de hoogte te brengen. Tevens is het u bekend dat er in het kader van een Reiki behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.

Beschadiging & diefstal
José Gijsbrechts (praktijk Yamuna Shankari) heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. José Gijsbrechts (praktijk Yamuna Shankari) meldt diefstal altijd bij de politie.

Voetreflex ontspanningsmassage
De praktijk
(José Gijsbrechts) zal naar beste kunnen de behandeling uitvoeren. De effecten van de behandeling zijn per persoon verschillend en daarom kan de cliënt geen rechten ontlenen aan de mogelijke verbeteringen in klachten zoals omschreven op de website.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
Indien er informatie achtergehouden wordt over eventuele ziektes, blessures, behandelingen, contra-indicaties en dergelijke dan kunt u José Gijsbrechts (praktijk Yamuna Shankari) niet verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de massage. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kunnen wij de massage afbreken en u doorverwijzen naar een arts/therapeut.

Wanneer u zich laat behandelen bij José Gijsbrechts (praktijk Yamuna Shankari), is dit geheel voor eigen risico. De massages die wij geven zijn nadrukkelijk géén therapeutische behandelingen, géén alternatief voor behandeling door een arts, wij stellen geen diagnoses. In geval van lichamelijke problemen verzoeken wij eerst contact te leggen met arts, specialist en/of fysiotherapeut. Bij twijfel wordt er niet gemasseerd of alleen gehandeld in overleg met arts, specialist en/of fysiotherapeut (zie ook contra-indicaties). Raadpleeg in geval van twijfel over uw fysieke conditie uw huisarts, specialist of fysiotherapeut voordat u besluit een massage te ondergaan. Vermeld blessures, medicatie, lichamelijke aandoeningen, allergieën of ziekten altijd duidelijk voorafgaand aan elke massage. José Gijsbrechts (praktijk Yamuna Shankari) is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat José Gijsbrechts (praktijk Yamuna Shankari) is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, blessures, medicatie, allergieën e.d. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan, zodat wij de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kunnen voeren.

José Gijsbrechts (praktijk Yamuna Shankari), is nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de deelnemer. Daarnaast kan José Gijsbrechts (praktijk Yamuna Shankari) u voor aangerichte schade of vernielingen aansprakelijk stellen.

Chakra’s zuiveren en openen
Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat het zuiveren en openen van uw chakra’s geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een behandeling waarbij de chakra’s worden gezuiverd en geopend. De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten

Nederlands recht.
Op de dienstverlening door de Access Bars practitioner en voor de Reiki behandeling en voetreflex ontspanningsmassage is het Nederlands recht van toepassing.

%d bloggers liken dit: